Acta Assemblea General 2008

 

Amb data de 28 de març de 2009, a les 11 del matí a la Sala d’Actes  del Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona i amb la presència de 30 socis, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya (Ad’AC).

 

L’Acte comença amb una salutació i benvinguda del president de l’Ad’AC, Isidre Pastor Batalla i acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia.

 

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (Barcelona, 29 de març de 2008)

S’obre un torn de paraula i sense cap observació per part dels socis assistents, s’aprova l’acta anterior per unanimitat.

 

2. Informe de les activitats portades a terme en el transcurs de l’exercici 2008

La presentació de l’informe va a càrrec d’Isidre Pastor, que comença a parlar de les activitats portades a terme, un resum de les quals s’adjunta a la documentació facilitada als socis/es assistents.

A nivell general es destaca que la línia d’actuació portada a terme és continuista en relació a la línia d’actuació de l’Associació en relació a les línies de comunicació i treball establertes amb les administracions, entitats i altres col·lectius. En aquest sentit, s’han efectuat reunions de treball amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya, la Societat Catalana d’Arqueologia, el Servei d’Arqueologia, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Història de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval.  A nivell general l’objectiu de les reunions ha estat tractar temes relacionats amb l’exercici de la professió, per tal de ser un interlocutor amb les diferents administracions i institucions relacionades amb els treballs i la recerca en l’àmbit arqueològic. Així mateix, s’ha tractat amb tots ells dels temes relacionats amb la creació del Col·legi Professional d’Arqueòlegs, per poder actuar i treballar de manera unitària.

D’aquestes reunions destaquem les dutes a terme amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia, la Societat Catalana d’Arqueologia i el Servei d’Arqueologia. Amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya s’han establert línies d’actuació entre les dues entitats, de cara a la creació del Col·legi. Amb la Societat Catalana d’Arqueologia s’ha aprofitat la trobada, així com s’aprofita la celebració de l’assemblea per felicitar-los públicament pel 25è aniversari de la seva creació. A banda de ser l’entitat amb la que compartim seu, s’han tractat temes relacionats amb establir línies de col·laboració de cara a treballar en iniciatives comunes per a l’exercici de la professió. Amb el Servei d’Arqueologia s’han dut a terme reunions periòdiques de treball, on s’han preparat i tractat temes de formació, de l’exercici professional, aspectes relacionats amb el PIACAT, així com aspectes relatius a la creació del Col·legi.

Una altra de les activitats destacades que s’han dut a terme està relacionada amb el Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT). El mes de maig se’ns va demanar un informe en relació als temes que s’havien de tractar a les diferents taules de treball. Des de l’AdAC Es va redactar el text “Consideracions prèvies en relació al PIACAT” on es plantejaven diferents aspectes relacionats amb les diferents taules de treball. A cadascuna d’aquestes taules hi van assistir un dels membres de la junta, participant-hi activament. Des de l’Associació s’ha incidit de manera general en la necessitat de creació d’un Col·legi professional, que garantiria un bon desenvolupament a nivell general de l’arqueologia i seria de gran ajut per al col·lectiu dels arqueòlegs sigui quin sigui el seu àmbit de treball. En totes les taules on des de l’AdAC s’ha presentat i parlat del Col·legi d’Arqueòlegs hi ha hagut majoritàriament unanimitat per part de tots el participants en reconèixer la necessitat de la seva creació i recolzar-la. Un dels altres aspectes on s’ha incidit durant el desenvolupament de les taules de treball ha estat en la creació d’una titulació universitària pròpia, mitjançant un grau d’arqueologia. En una de les taules referents a la diversitat cultural, s’ha treballat en la redacció d’un Protocol d’intervencions arqueològiques i antropològiques que afectin jaciments amb inhumacions històriques relacionades amb entitats religioses. La base a partir de la qual s’ha treballat en aquest protocol ha estat el que es va redactar des de l’ACRAM, la SCA i l’AdAC a partir de la problemàtica sorgida en relació a la necròpoli jueva de Roquetes (Tàrrega, Alt Urgell).

En relació al PIACAT cal destacar que des de l’AdAC es va demanar a la Direcció General de Patrimoni Cultural que hi hagués un dels seus membres formant part del Comitè Assessor. Per una banda es considerava que com  a representants d’una part important del col·lectiu d’arqueòlegs hi havia d’haver com a mínim un representant de l’Associació en aquest comitè. Per una altra banda, davant el fet que hi havia un o dos representants de l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya es considerava que si hi havia una representació de la part empresarial , hi havia d’haver també en aquest Comitè un representant de la part professional. Finalment, tot i demanar-ho en diverses ocacions, no hi va haver cap representant de l’AdAC en aquest comitè. S’esperarà al moment de la redacció de les conclusions finals i propostes relatives al PIACAT per fer-ne una valoració final.

Una altra de les activitats dutes a terme ha estat la celebració de la quadrangular de Bàsquet, que es va dur a terme a Barcelona, el mes de maig.

Així mateix, des del Banc de Sabadell es van realitzar unes jornades monogràfiques en relació a les associacions i col·legis professionals.  La conclusió, a nivell general, indicava que el col·legi era l’exponent idoni en relació als beneficis i actuacions de caire financer.

El mes de juny es va celebrar el FODARQ , on des de l’AdAC no es va presentar cap ponència.

Es va realitzar un curs de tractament d’imatges, que va consistir en una sessió a la qual hi va assistir molt poca gent. Un dels objectius de la junta era dur a terme cursos de formació específics i puntuals. Es lamenta la poca participació dels associats en aquests cursos. Es demana als socis suggeriments de cara a temes d’interès per a la celebració de nous cursos.

A nivell també de formació, es va realitzar una visita guiada per l’exposició “25 anys d’arqueologia a Barcelona” del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Així mateix es va fer una visita guiada al jaciment de “can Cabassa” de Sant Cugat del Vallès, quan estava en procés d’excavació. Cal destacar que aquesta iniciativa de visites guiades a exposicions relatives a l’arqueologia, així com a jaciments en procés d’intervenció s’hauria de fer extensiva al màxim de jaciments.

Una iniciativa que es va dur a terme des de l’AdAC va ser organitzar una xerrada que amb el titol “Què hi ha darrera d’un Indiana Jones? L’arqueologia professional avui” intentava aprofitar l’estrena de la darrera pel·lícula d’Indiana Jones per donar a conèixer a la societat la realitat de l’arqueologia al nostre país. La xerrada s’estructurava a partir de dues parts: la primera es presentava el documental “Furgant la terra” realitzat pel Museu d’Història de Sabadell, en el qual  l’AdAC hi havia col·laborat; a la segona part es presentaven diversos aspectes i tipus d’intervencions arqueològiques  que es duen a terme (mitjançant una presentació de power point). La primera de les xerrades es va dur a terme a Barcelona, la mateixa setmana de l’estrena de la pel·lícula i la darrera es va realitzar el mes de desembre al Museu d’Arqueologia de Catalunya. Es va oferir la xerrada als museus i centres culturals del país i se n’han dut a terme un total de sis.

Finalment, es presenten les activitats dutes a terme en relació a la creació del Col·legi professional d’Arqueòlegs. Es destaca que la creació del col·legi és un dels objectius fonamentals de l’Associació i que des de sempre ha estat un dels punts fonamentals presentats en totes les assemblees de socis. Els treballs han estat centrats especialment en la relació amb el gabinet d’advocats que porta tot el tema, així com en el seguiment del procés de l’expedient a la Direcció General de Justícia. L’any 2006 es va aprovar una nova llei relativa als col·legis professionals, amb un procés posterior de presentació d’esmenes relatius a la mateixa que va finalitzar el 2008. Fins aquell moment, els expedients que estaven entrats a la Direcció General de Justícia estaven aturats a l’espera de l’aprovació de la nova normativa.

El mes de maig es va anar a la Direcció General de Justícia, on es va celebrar una reunió amb els seus representants on se’ls va demanar què passava amb l’expedient relatiu a la creació del Col·legi d’Arqueòlegs, presentat el 2004. Se’ns va informar que el curs de l’expedient havia estat pautat en relació al nou marc legislatiu, del qual s’havia d’aprovar un nou decret de manera imminent (en un període de 2-3 mesos). Pel que fa a l’expedient relatiu al Col·legi d’Arqueòlegs estaria a la Direcció General de Justícia, que n’ha d’emetre un informe, a partir del qual s’informa positivament o negativament en relació a la seva aprovació. Si l’informe és positiu ha de seguir una nova tramitació, a partir de la qual el Govern s’ha de pronunciar al respecte i posteriorment s’ha de passar al Parlament perquè el ratifiqui. La nova Llei de Col·legis Professionals marca que és el Govern qui aprova la creació d’un col·legi (amb la posterior ratificació del Parlament), mentre que a la llei antiga era el Parlament qui l’aprovava.

Posteriorment a aquesta trobada amb els representants de la Direcció General de Justícia es va celebrar una Jornada Informativa per als socis, per explicar l’estat dels treballs relatius al Col·legi i la trobada abans esmentada. Cal destacar que la presència d’associats a aquesta jornada va ser nul·la. Es remarca que aquesta manca de participació no permet establir debat entre els arqueòlegs de cara a treballar en la creació del Col·legi.

Pel que fa a la resta de l’estat, es va celebrar una reunió de les seccions d’arqueologia dels col·legis de llicenciats i associacions d’arqueòlegs i es va valorar la complexitat de tirar endavant la creació d’un col·legi a nivell espanyol. Val a dir que gran part de les seccions d’arqueologia dels Col·legis de Llicenciats de Lletres s’estan desvinculant d’aquests (a llocs com a València, Càdiz, Huelva, Madrid…) i es comença a treballar en la creació de col·legis professionals d’arqueòlegs propis. És important que es pugui tirar endavant un primer col·legi, per poder veure com es desenvolupa i, a partir d’aquí, treballar a la resta de comunitats. En aquest sentit, es destaca que des de les comunitats espanyoles s’està molt pendent de com es desenvolupa el Col·legi d’Arqueòlegs de Catalunya.

 

3. Balanç econòmic i estat de comptes de l’exercici 2008. Lectura de l’informe i aprovació, si s’escau

Es cedeix la paraula a Maria Pujals, tresorera de l’AdAC, que explica el contingut de l’estat de comptes de l’Associació. En el dossier facilitat als assistents s’adjunta un document on es presenta aquest estat de comptes. Es destaquen les despeses ocasionades, a partir de comissions bancàries, pels rebuts de les quotes anuals dels socis/es que han estat retornats. També es destaca la manca de dades bancàries de part dels associats, que no permeten que es passin les quotes.

L’estat de comptes és aprovat per unanimitat

 

4. Ratificació de l’Aprovació de la tramitació de la sol·licitud al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de l’elaboració i promulgació d’una llei per la creació del Col·legi Oficial d’Arqueòlegs de Catalunya

Pren novament la paraula Isidre Pastor, que explica que l’any 2004 l’Assemblea de socis va ratificar la sol·licitud de creació d’un Col·legi d’Arqueòlegs. L’any 2008 es va finalitzar el procés de redacció de la nova llei de Col·legis professionals, que va ser aprovada pel Parlament. A partir d’aquest canvi legislatiu, des de l’AdAC es considera pertinent que sigui l’Assemblea de socis qui ratifiqui la sol·licitud. Tot i això, hi ha la possibilitat de continuar endavant amb la sol·licitud presentada el 2004 o bé presentar una nova sol·licitud. Des del gabinet d’advocats i des de la Direcció General de Justícia se’ns va aconsellar que es continués amb la sol·licitud ja presentada.

S’obre un torn de paraula per poder tractar el tema específic d’aquesta ratificació de la sol·licitud de creació del Col·legi d’Arqueòlegs de Catalunya.

-Josep Pujades demana si en el moment de la possible creació del Col·legi, l’existència de l’Associació pot ser una redundància.

-Isidre Pastor informa que si es crea el Col·legi, l’Associació desapareix, ja que en el procés de creació de l’Associació es preveia la posterior creació del Col·legi.

-Gemma Caballé esmenta que en el moment de la creació de l’AdAC es va parlar amb el Col·legi de Llicenciats de Filosofia i Lletres, ja que hi havia la possibilitat de crear una junta de la Secció del mateix col·legi. Hi havia una comissió que treballava en aquest sentit, però es va desestimar aquesta possibilitat davant la poca receptivitat del Col·legi de Llicenciats de cara a afavorir i donar prestacions específiques per als col·legiats que fossin arqueòlegs (essencialment es treballa en relació als col·legiats docents). A partir d’aquest moment es va endegar els treballs de creació d’un col·legi d’arqueòlegs propi.

-Antoni Martín demana si hi ha d’haver algun tràmit administratiu a nivell de l’Associació per reforçar la creació del Col·legi.

-Isidre Pastor respon que en el moment de la creació de l’AdAC, un dels punts dels seus estatuts és la finalitat de l’Associació en relació a la creació del Col·legi.

-Antoni Martin demana quina postura es va copsar durant la reunió amb la Direcció General de Justícia.

-Isidre Pastor respon que des del gabinet d’advocats ja van estar contactant amb la Direcció General de cara al desenvolupament de la sol·licitud oficial i de la tramitació de l’expedient.

-Carme Subiranas explica que hi havia bona disposició des de Justícia i es va destacar que ajudava molt si era tot el col·lectiu que sol·licitava la creació. Així mateix, la creació d’un Grau específic d’arqueologia, que donés una llicenciatura també seria una bona ajuda. També destaca que es va informar que si des del Departament s’emetia un informe favorable posteriorment s’elevava al Govern.

-Isidre Pastor destaca que en el moment posterior a l’aprovació del Govern s’havia de passar al Parlament. Des de l’AdAC s’està treballant en la realització d’un cens real d’arqueòlegs.

-Carme Subiranas destaca que com a conclusió de la reunió amb Justícia es pot dir que podem estar contents, amb prudència. Pel que van comentar, semblava que tenia probabilitats que s’emetés un informe positiu. Tot i això se’ns demanava que fos tot el col·lectiu que demanés la creació del Col·legi, ja que no era lògic que ho fessin només els socis de l’AdAC. A nivell personal, Carme Subiranas destaca la seva por en relació a la resposta per part del col·lectiu dels arqueòlegs, ja hi ha una part d’aquest que resta amagada sense participar ni opinar.

-Antoni Marrtin demana si a l’expedient es va definir si la col·legiació era obligada o lliure.

-Isidre Pastor respon que s’està a favor de la col·legiació obligatòria, tal i com marca la legislació vigent. Tot i això, aquest aspecte s’haurà de definir en els estatuts del Col·legi.

-Josep M Vila demana si la ratificació s’adjunta  a l’expedient per tenir més força.

-Isidre Pastor respon que a l’expedient hi ha l’aprovació de l’Assemblea i s’hi adjuntarà (en el cas que s’aprovi) la ratificació de la mateixa que reforça la sol·licitud.

-Josep M Vila destaca que la sensació general és de no crear nous col·legis. Durant el temps que l’expedient ha anat circulant es va alentint tot plegat.

-Isidre Pastor comenta que tot el procès va quedar aturat en el moment en què es treballa i s’aprova la nova Llei.

-Josep M Vila demana si se sap quants col·lectius estan pendents de la creació d’un col·legi

-Isidre Pastor respon que des de Justícia se’ls va informar que eren dels primers expedients que s’havia agafat per treballar, ja que la nostra professió té una vessant important d’interès social que no tenen altres propostes.

-Isidre Pastor destaca que necessitem saber quants som realment.

-Gemma Caballé comenta que s’està treballant en la creació d’una base de dades general d’arqueòlegs

-Isidre Pastor apunta que es treballa en un llistat i buidat de les dades d’arqueòlegs de tots els àmbits

-Antoni Martín destaca aquest punt d’aglutinar tots els arqueòlegs que exerceixin en l’àmbit que sigui.

Sense cap més intervenció S’APROVA LA RATIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ D’UNA LLEI PER A LA CREACIÓ DEL COL·LEGI D’ARQUEÒLEGS DE CATALUNYA.

 

5. Davant del fet que no s’ha produït cap sol·licitud de nova incorporació a la junta directiva de l’AdAC, els seus membres assumeixen el segon any de mandat, amb la mateixa composició que fou escollida en el moment de la seva renovació.

Isidre Pastor recorda que la candidatura presentada era d’impàs, fins que es creés una nova junta directiva. La Junta tenia el compromís de continuar en el cas que no es presentés una nova candidatura o sol·licitud de nova incorporació a la junta directiva. No hi ha hagut cap sol·licitud en aquest sentit, per tant la Junta actual es compromet a acabar el mandat (fins el 2010) i es resta a l’espera de com es desenvolupa el tema de la creació del Col·legi. En aquest sentit es destaca que en el cas que s’aprovi la seva creació, serà necessària una nova junta directiva per al Col·legi.

S’obre un torn de paraula per si hi ha algun comentari o proposta al respecte, sense cap intervenció.

Es destaca que si l’informe del Departament de Justícia és negatiu caldrà plantejar-se moltes coses en relació a l’Associació.

En el moment que des de Justícia se’ns notifiqui alguna cosa (tant si és informe positiu com negatiu) es convocarà una Assemblea extraordinària per informar i treballar en relació al que se’ns dictamini.

Es remarca que cal la implicació i recolzament de tot el col·lectiu i s’està a l’espera de veure què passa en aquest proper any. Es considera que hi ha possibilitats reals d’aprovació de la sollicitud, cosa que suposarà que s’hagi de treballar de manera activa i es reincideix en l’aspecte de la implicació dels socis i tot el col·lectiu.

 

7. Pressupost per a l’exercici 2009

A nivell pressupostari s’està a l’espera de les possibles despeses relacionades amb la creació del Col·legi.

A banda d’això, les despeses generals que es preveuen són les relacionades amb el lloguer del local de l’Associació i les generades per les trameses als socis.

 

9. Proposta d’activitats previstes per a l’exercici 2009

En relació a la creació del Col·legi es continuarà treballant en el cens real d’arqueòlegs. També s’actualitzarà la memòria presentada l’any 2004, mitjançant un annex on es presentarà la creació de l’Associació d’Empreses d’Arqueologia, la signatura d’un conveni laboral específic i les relacions sindicals relatives a aquest.

Així mateix, en relació al Col·legi s’incidirà en el col·lectiu per conscienciar-lo i que doni suport a l’iniciativa. A nivell de suport del col·lectiu es continuarà la iniciativa de signatura de butlletes per part de professionals arqueòlegs que no siguin socis, per tenir el màxim d’adhesions. Fins al moment la resposta ha estat bona. En relació als socis caldria reempendre les taules de treball, de cara a treballar aspectes relatius al Col·legi. S’intentarà fer una proposta d’actuació amb temes específics.

Aquest suport al Col·legi també es treballarà a nivell de l’administració vinculada (Servei d’Arqueologia i Paleontologia –Direcció General del Patrimoni Cultural-), de l’empresa privada (Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya), dels mateixos professionals dels diferents àmbits, així com de la ciutadania. En aquest sentit, s’ha de destacar que la nostra feina incideix en un bé patrimonial.

 

Pel que fa al PIACAT es valoraran les seves conclusions, quan aquestes siguin presentades.

Una altra activitat que es preveu dur a terme és la continuació del programa formatiu. En aquest sentit està previst pel 29 d’abril un curs de Bioarqueologia (relatiu a la presa i tractament de mostres), que s’ha preparat juntament amb l’Associació de Bioarqueòlegs de Catalunya i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Així mateix es treballarà en la continuació de cursos de formació en relació al dibuix arqueològic, planimetria i topografia. Tant en aquest curs com en la resta que es programin es treballarà en l’aprofitament dels avenços tècnics i científics.

Es preveu la celebració de Jornades de debat en relació a un tema específic vinculat a la professió (com podria ser el màtrix, siglat de materials…). Es demana la col·laboració dels socis per proposar temes que es considerin interessants de debatre.

Es treballarà en la conscienciació en relació al patrimoni i l’activitat arqueològiques. Així mateix s’incidirà en possibles aspectes determinats o actuacions que sorgeixin i que puguin afectar al patrimoni arqueològic. Un dels temes que es poden treballar és la llei de detectors de metalls.

Es continuarà la relació amb les entitats i institucions vinculades en el nostre àmbit.

Pel que fa al Butlletí i Noticiari per als socis es preveu realitzar-lo de manera electrònica, per estalviar la despesa d’impresió del paper i la tramesa postal. Es penjarà la informació a la pàgina web, per fer-ne més difusió.

Es preveu la realització de visites tècniques a jaciments en curs d’excavació

Es continuarà en el nou format de carnet de soci i es treballarà per actualitzar i ampliar la prestació de serveis per als associats.

A nivell d’activitat cultural es durà a terme una sortida per les Terres de l’Ebre, amb diverses visites a jaciments arqueològics i punts d’interès patrimonial.

El mes de juny es farà una nova quadrangular, aquest cop de volei-platja.

 

9. Torn obert de paraula

Un cop acabada la presentació de la proposta d’activitats, s’obre un torn de paraula.

-Antoni Martin proposa que de cara a tenir el màxim d’adhesions per al Col·legi, una idea podria ser la creació d’un sistema de signatura electrònica, mitjançant un manifest en línia que alhora tindria més difusió.

-Isidre Pastor creu que és una bona idea, però destaca la dificultat del sistema de signatura electrònica.  En aquest sentit destaca que es podria dur a terme una xerrada informativa relativa a les signatures electròniques.

Sense cap més intervenció, Pere Lluís Artigues presenta  la nova pàgina web de l’Associació, que té com a objectiu fonamental ser una eina per als socis i de difusió general de l’Associació. Un cop presentat el disseny, s’ha de treballar en els continguts per posar-la i mantenir-la al dia.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aneu a la barra d'eines