Acta Assemblea General 2012

 

Amb data de 24 de març de 2012, a les 11 del matí a la Sala d’Actes del Museu Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet i amb la presència de 20 socis, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya (Ad’AC).

L’Acte comença amb una salutació i benvinguda del president de l’Ad’AC, Isidre Pastor Batalla i acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia.

 

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (Cerdanyola del Vallès, 26 de març de 2011)

S’obre un torn de paraula i sense cap observació per part dels socis assistents, s’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Informe de les activitats portades a terme en el transcurs de l’exercici 2011

La presentació de l’informe va a càrrec d’Isidre Pastor, que comença a parlar de les activitats portades a terme, destacant el fet que s’han dut a terme poques activitats, davant  la manca de dinamisme i participació dels associats amb les activitats proposades.

A nivell general, tal i com s’ha fet en els anys anteriors, l’actuació duta a terme des de l’Associació és continuista en relació a les línies de comunicació i treball establertes amb les administracions, entitats i altres col·lectius. En aquest sentit, han continuat les reunions de treball amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya, la Societat Catalana d’Arqueologia, el Servei d’Arqueologia i l’Associació de Bioarqueòlegs de Catalunya. Els temes que s’han tractat són relatius a la creació del Col·legi d’Arqueòlegs, a recolzar iniciatives de cara a l’activitat professional, aspectes relatius a la responsabilitat civil dels arqueòlegs, així com temes relacionats amb aspectes econòmics davant l’actual conjuntura econòmica.

En relació a altres activitats dutes a terme des de l’Associació, es destaca la participació en  les reunions que es duen a terme des de la Direcció General de Patrimoni Cultural, per a la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i la Comissió de Recerca en Arqueologia. Aquestes dues comissions s’han format a partir de l’aplicació del PIACAT (Pla Integral per l’Arqueologia de Catalunya) i l’Ad’AC formarà part de les dues.

S’ha organitzat, juntament amb la Societat Catalana d’Arqueologia, una jornada informativa a càrrec de Joan-Carles Alay (doctorand en arqueologia, Diplomat en Investigació de l’Escena del Crim i Expert en Elaboració de Perfils Criminològics) , que amb el títol “ L’actuació dels arqueòlegs davant les intervencions furtives”, ha definit pautes d’actuació en el cas de trobar-se o tenir coneixement d’una intervenció furtiva. Aquesta jornada s’ha dut a terme el dia 28 de febrer al Centre Cívic Urgell de Barcelona.

En relació a l’àmbit de la docència universitària s’han dut a terme xerrades informatives al Postgrau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, així com al Grau d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquestes xerrades  s’ha explicat l’exercici de l’activitat professional dels arqueòlegs. A la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha fet també una xerrada i s’ha participat en un debat relatiu a l’exercici professional, que han estat organitzats pel col·lectiu d’estudiants Estrat Crític. Es destaca el fet que mitjançant les xerrades i la participació en les activitats organitzades per estudiants s’ha donat a conèixer l’Associació als estudiants que estant cursant ja la titulació específica d’arqueologia (això és beneficiós per al col·lectiu, així com també de cara al col·legi).

Pel que fa al Col·legi d’Arqueòlegs, s’ha informat que des del Departament de Justícia tot el tema relatiu a la creació de nous col·legis està aturat. Es mantenen els contactes amb el gabinet d’advocats, així com amb altres associacions, per anar-nos assabentant de com està el tema.

S’ha treballat perquè la pàgina web estigui novament operativa, ja que darrerament hi havia hagut problemes per accedir-hi i incloure-hi nous continguts. Tal i com s’explica a l’apartat corresponent a la proposta d’activitats es pretén que la pàgina web sigui més dinàmica.

Pel que fa a cursos, es manté el contacte amb l’Associació de Bioarqueòlegs per fer un curs de formació; el temari està ja tancat, falta concretar la data i el lloc de realització. S’ha començat a treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, per dur a terme una jornada-taller relativa a la gestió municipal i l’arqueologia a Catalunya.

 

3. Balanç econòmic i estat de comptes de l’exercici 2011. Lectura de l’informe i aprovació, si s’escau

Maria Pujals, tresorera de l’Ad’AC procedeix a explicar el contingut de l’estat de comptes de l’Associació. En el dossier facilitat als assistents s’adjunta un document on es presenta aquest estat de comptes. Es destaquen novament les despeses ocasionades, a partir de comissions bancàries, pels rebuts de les quotes anuals dels socis/es que han estat retornats.

L’estat de comptes és aprovat per unanimitat

 

4.Aprovació de les quotes pel 2012

En aquest punt de l’ordre del dia es proposa mantenir l’import de 40€ de la quota dels socis.

S’aprova per unanimitat mantenir la quota de 40€.

 

5. Pressupost per a l’exercici 2012

A nivell pressupostari, les despeses generals que es preveuen són les relacionades amb el lloguer del local de l’Associació, les generades per les trameses als socis i les relatives a la pàgina web.

S’ha demanat a la Caixa de Pensions si es podia fer algun tipus de gestió o canvi de compte, per reduir les despeses  de les comissions. Per evitar aquestes comissions es podria anul·lar aquest compte i passar-ho tot al compte del Banc de Sabadell, que no ens cobra comissions. També es comenta que potser valdria la pena buscar algun tipus de compte, on els diners que es tenen de l’Associació puguin donar algun rendiment (en previsió de les despeses relatives a la creació del Col·legi).

En relació a aquest aspecte, Josep Pujades comenta que val la pena consultar els estatuts per si hi ha algun aspecte específic que faci referència als tipus de compte corrent i dels diners de l’Associació.

Pere Lluís Artigues proposa passar tots els diners al compte del Banc de Sabadell per, com a mínim, no pagar les comissions i interessos de la Caixa.

S’aprova passar-ho tot al Banc de Sabadell, que a més té tota una línia d’avantatges per a les associacions i col·legis professionals i els seus membres.

 

6. Renovació de la Junta Directiva

No s’ha presentat cap proposta de nova junta. Tal i com marquen els estatuts, els càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació no es poden repetir més de dos anys. Així doncs, es proposa una nova Junta Directiva, de caràcter continuista respecte l’anterior on es mantenen els seus membres, a l’espera que d’aquí a 2 anys s’incorpori gent nova.

Els nous càrrecs serien els següents:

President: Pere Lluís Artigues

Vice-president: Isidre Pastor

Secretària: Maria Pujals

Tresorera: Marta Maragall

Vocals:  David Asensio

Gemma Caballé

Isabel Fernández del Moral

Conxita Ferrer

Marina Miquel

Carme Subiranas

Josep Maria Vila

S’aprova per unanimitat la nova Junta Directiva

 

7. Proposta d’activitats previstes per a l’exercici 2012

Pere Lluís Artigues explica els aspectes relatius a la pàgina web, que s’espera que estigui totalment operativa aquest proper any. S’ha treballat perquè el funcionament de la pàgina permeti més capacitat i agilitat. Es preveu que hi hagi una àrea específica d’informacions per als socis, que podran accedir-hi mitjançant un password. A nivell tècnic es canviarà el lloc d’allotjament del domini, per pagar menys i tenir més serveis.

Isidre Pastor presenta les activitats previstes per al proper exercici. En relació a la creació del Col·legi s’estarà pendent de com va evolucionat el tema des del Departament de Justícia i es treballarà en els possibles temes relatius a la seva creació que puguin sorgir.

Una altra activitat que es preveu dur a terme és la continuació del programa formatiu. En aquest sentit s’està pendent de tancar una data i el lloc per al curs de Bioarqueologia (relatiu a la presa i tractament de mostres), que s’ha preparat juntament amb l’Associació de Bioarqueòlegs de Catalunya.  Un altre curs que es prepararà, juntament amb l’ICAC, serà una continuació o segona part del curs d’AutoCad que es va dur a terme fa uns anys. Aquest nou curs es preveu que treballi aspectes de topografia i l’aplicació de noves tecnologies per a l’obtenció de dades. Es continuarà treballant per preparar més cursos formatius, tant per als socis, com als no-socis. De cara a la preparació d’aquests cursos, es reitera la importància de la comunicació amb els socis, de cara a que puguin presentar propostes de cursos.

Es continuarà la tasca informativa tant als estudiants del títol propi d’Arqueologia (de la UB), com als de les altres titulacions a la resta d’universitats, per donar a conèixer l’exercici professional i l’Associació. Es participarà als fòrums de debat que tenen diversos grups d’estudiants i es treballarà la possibilitat de realitzar-ne algun de manera conjunta.

Es continuaran les reunions i sessions de treball amb les entitats i institucions vinculades en el nostre àmbit.

Es continuarà en el nou format de carnet de soci i es treballarà per actualitzar i ampliar la prestació de serveis per als associats.

 

8. Torn obert de paraula

Un cop acabada la presentació de la proposta d’activitats, s’obre un torn de paraula.

Isabel Fernández del Moral comenta que falten ponts per donar a conèixer l’Associació especialment als estudiants.

Maria Pujals proposa que es faci una altra vegada el curs d’antropologia, que podria interessar als estudiants.

Isidre Pastor comenta que s’ha de mirar que aquest curs i els possibles cursos proposats no siguin assignatures del Grau, per no repetir temaris. També esmenta que encara no hi ha cap promoció amb la llicenciatura d’arqueologia que hagi acabat la carrera, però a partir del moment en què hi hagi les primeres promocions s’haurà de veure com es resoldrà el tema dels permisos, entre aquesta llicenciatura específica i els llicenciats en història de la resta de les facultats. A nivell retroactiu no afecta però  amb les noves promocions pot ser més problemàtic.

Josep Maria Vila comenta que des de la Direcció General s’ha de tenir coneixement del què es prepara a les universitats, per determinar les titulacions que poden tenir permisos.

Karin Harzbecher proposa que es faci una trobada de professionals de l’arqueologia, per parlar del futur de l’arqueologia al nostre país.

Toni Rigo demana qui pot ser soci de l’Associació, que serien els que podrien exercir la professió i, per tant, tenir permisos.

David Asensio comenta que el tema fonamental està en què si l’UB i l’UAB tenen titulació pròpia d’Arqueologia, al ser les dues universitats més grans , els possibles Graus d’Arqueologia perden bastant sentit.

Carme Subiranas diu que des de l’Associació s’hauria també de tenir un criteri propi, valorant les diferents llicenciatures, de cara a poder parlar amb l’administració i fer propostes en relació als futurs permisos .

Josep Pujades comenta que s’haurien de poder fer propostes en aquest sentit, en les properes reunions de l’Associació amb el Servei d’Arqueologia.

Isidre Pastor diu que a finals d’any s’han de modificar els estatuts de l’Associació i es pot preveure tot el tema de les titulacions, almenys pel que fa als socis de  l’Ad’AC.

David Asensio comenta, en aquest sentit, que s’ha de valorar els continguts dels diferents graus  per garantir la formació.

En el mateix sentit, Josep Pujades proposa que els estatuts  haurien d’especificar de manera genèrica que poden ser socis de l’Ad’AC qui disposi de les titulacions que l’administració competent designi.

Isidre Pastor comenta que els estatuts recullen, en una disposició transitòria, quines titulacions poden tenir els socis.

Josep Maria Vila diu que val la pena valorar quines titulacions noves hi ha, per tal de consensuar i posicionar-nos en relació a les titulacions que poden tenir permisos i dirigir excavacions.

Pere Lluís Artigues apunta que la pàgina web pot permetre comunicació i diàleg en aquest sentit.

Josep Maria Vila proposa que es parli en Junta i si cal en una Assemblea extraordinària (si també s’ha de fer per la modificació d’estatuts)

David Asensio comenta que val la pena que des de l’Associació es tingui clar aquest aspecte, per si se’ns demana la nostra opinió.

Karin  Harzbecher diu que valdria la pena fer un curs o preparar un model de memòries i informes.

Isidre Pastor respon que des del Servei d’Arqueologia s’està treballant en un llibre d’estil relatiu a memòries i informes. Es va acordar que un cop es finalitzés ens el passarien.

Isabel Fernández explica que a partir del 2008 va entrar en vigor una nova legislació relativa a les associacions i entitats. Aquesta nova legislació requereix modificacions dels estatuts de les associacions, fundacions i entitats. A partir del 31 de desembre de 2012 els estatuts que no hagin estat modificats no tindran vigència. Els canvis que s’han de dur a terme als estatuts són detalls de forma i tenen com a objectiu donar més pes a l’Assemblea, garantir la transparència econòmica i regular els càrrecs remunerats de les entitats. Els nous estatuts els ha d’aprovar l’Assemblea. Es podria fer una assemblea extraordinària a la tardor, per aprovar la modificació dels estatuts i parlar del tema de les titulacions.

Isidre Pastor comenta que s’ha de preparar el tema de les prestacions per als associats, que s’enviaran juntament amb el carnet de soci del 2012.

David Asensio explica que des de la junta de l’Ad’AC s’està parlant de preparar un Màster en Arqueologia Preventiva, que es podria organitzar des de l’Associació i que podria complementar els Graus.

Josep Maria Vila, en relació a aquest màster, posa l’exemple de l’Associació d’Arxivers, que van crear un màster específic d’arxivers i qui no té el màster no pot treballar en un arxiu. També comenta que s’ha de valorar si es té la capacitat i hi hauria suficients temaris per preparar un  màster específic d’arqueologia preventiva.

David Asensio diu que a França es fa.

Isidre Pastor comenta que s’ha de veure si es pot fer uns temaris i cursos complerts.

David Asensio comenta que podria ser una bona línia d’actuació de l’Ad’AC.

Carme Subiranas i Toni Rigo comenten que amb el tema del col·legi d’arqueòlegs aturat, la preparació d’un màster podria ser un bon plantejament per a l’Associació,  ja que mitjançant la formació es podria garantir un bon exercici de la professió.

L’Assemblea aprova que es treballi en la preparació d’un Màster en Arqueologia Preventiva.

Santa Coloma de Gramenet, 22de març de 2012

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aneu a la barra d'eines