Acta Assemblea General 2009

 

Amb data de 27  de març de 2010, a les 11 del matí a la Sala d’Actes  del Museu de Sant Boi de Llobregat, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya (Ad’AC).

 

L’Acte comença amb una salutació i benvinguda del president de l’Ad’AC, Isidre Pastor Batalla i acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia.

 

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (Barcelona, 28 de març de 2009)

S’obre un torn de paraula i sense cap observació per part dels socis assistents, s’aprova l’acta anterior per unanimitat.

 

2. Informe de les activitats portades a terme en el transcurs de l’exercici 2009

La presentació de l’informe va a càrrec d’Isidre Pastor, que comença a parlar de les activitats portades a terme, un resum de les quals s’adjunta a la documentació facilitada als socis/es assistents.

A nivell general es destaca que la línia d’actuació portada a terme és continuista en relació a la línia d’actuació de l’Associació en relació a les línies de comunicació i treball establertes amb les administracions, entitats i altres col·lectius.

En aquest sentit, s’ha destacat la continuació de les reunions de caràcter periòdic amb el Servei d’Arqueologia on s’ha tractat de manera general aspectes relatius a la creació del Col·legi d’Arqueòlegs, així com s’ha treballat en la preparació i organització de cursos (s’està pendent de poder realitzar el curs de Bioarqueologia) i en el FODARQ. Mitjançant el contacte amb el Servei d’Arqueologia s’ha tingut accés als diferents organismes de la Generalitat per poder oferir descomptes i avantatges per als socis de l’Ad’AC en els museus i monuments gestionats per l’administració.

Un altre dels aspectes que s’ha informat als socis ha estat la participació de l’Ad’AC a les trobades estatals d’associacions de professionals i col·legis de llicenciats a nivell estatal. S’ha informat de l’estat de la qüestió d’aquestes.

Pel que fa a la creació del Col·legi d’Arqueòlegs de Catalunya, s’informa als socis que queden pendents els treballs d’actualització del llistat d’arqueòlegs, així com l’actualització de la memòria redactada per l’Ad’AC l’any 2004.

Des de l’Associació també s’està pendent de les noves titulacions universitàries, relatives als Graus d’Arqueologia (………)

 

3. Balanç econòmic i estat de comptes de l’exercici 2009. Lectura de l’informe i aprovació, si s’escau

S’explica  el contingut de l’estat de comptes de l’Associació. En el dossier facilitat als assistents s’adjunta un document on es presenta aquest estat de comptes. Es reitera la importància de les despeses ocasionades, a partir de comissions bancàries, pels rebuts de les quotes anuals dels socis/es que han estat retornats. També es destaca la manca de dades bancàries de part dels associats, que no permeten que es passin les quotes.

L’estat de comptes és aprovat per unanimitat

 

4. Davant del fet que no s’ha produït cap sol·licitud de nova incorporació a la junta directiva de l’AdAC, els seus membres assumeixen el segon any de mandat, amb la mateixa composició que fou escollida en el moment de la seva renovació

Isidre Pastor recorda que la candidatura presentada era d’impàs, fins que es creés una nova junta directiva. La Junta tenia el compromís de continuar en el cas que no es presentés una nova candidatura o sol·licitud de nova incorporació a la junta directiva. No hi ha hagut cap sol·licitud en aquest sentit, per tant la Junta actual es compromet a acabar el mandat

 

7. Pressupost per a l’exercici 2010

A nivell pressupostari s’està a l’espera de les possibles despeses relacionades amb la creació del Col·legi.

A banda d’això, les despeses generals que es preveuen són les relacionades amb el lloguer del local de l’Associació i les generades per les trameses als socis.

 

9. Proposta d’activitats previstes per a l’exercici 2010

En relació a la creació del Col·legi es continuarà treballant en el cens real d’arqueòlegs. També s’actualitzarà la memòria presentada l’any 2004, mitjançant un annex on es presentarà la creació de l’Associació d’Empreses d’Arqueologia, la signatura d’un conveni laboral específic i les relacions sindicals relatives a aquest.

Així mateix, en relació al Col·legi s’incidirà en el col·lectiu per conscienciar-lo i que doni suport a l’iniciativa. A nivell de suport del col·lectiu es continuarà la iniciativa de signatura de butlletes per part de professionals arqueòlegs que no siguin socis, per tenir el màxim d’adhesions. Fins al moment la resposta ha estat bona. En relació als socis caldria reempendre les taules de treball, de cara a treballar aspectes relatius al Col·legi. S’intentarà fer una proposta d’actuació amb temes específics.

Aquest suport al Col·legi també es treballarà a nivell de l’administració vinculada (Servei d’Arqueologia i Paleontologia –Direcció General del Patrimoni Cultural-), de l’empresa privada (Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya), dels mateixos professionals dels diferents àmbits, així com de la ciutadania. En aquest sentit, s’ha de destacar que la nostra feina incideix en un bé patrimonial.

 

9. Torn obert de paraula

Un cop acabada la presentació de la proposta d’activitats, s’obre un torn de paraula.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aneu a la barra d'eines