Acta Assemblea General 2010

 

Amb data de 27 de març de 2010, a les 11 del matí a la Sala d’Actes del Museu de Sant Boi de Llobregat –Can Torrens- de Sant Boi de Llobregat i amb la presència de 19 socis, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya (Ad’AC).

 

L’Acte comença amb una salutació i benvinguda del president de l’Ad’AC, Isidre Pastor Batalla i acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia.

 

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (Barcelona, 29 de març de 2008)

S’obre un torn de paraula i sense cap observació per part dels socis assistents, s’aprova l’acta anterior per unanimitat.

 

2. Informe de les activitats portades a terme en el transcurs de l’exercici 2009

La presentació de l’informe va a càrrec d’Isidre Pastor, que comença a parlar de les activitats portades a terme, un resum de les quals s’adjunta a la documentació facilitada als socis/es assistents.

A nivell general es destaca que, tal i com s’ha fet en els anys anteriors, l’actuació duta a terme és continuista en relació a la línia d’actuació de l’Associació pel que fa a les línies de comunicació i treball establertes amb les administracions, entitats i altres col·lectius. En aquest sentit, han continuat les reunions de treball amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya, la Societat Catalana d’Arqueologia, el Servei d’Arqueologia, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Història de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval. A nivell general l’objectiu de les reunions ha estat tractar temes relacionats amb l’exercici de la professió, per tal de ser un interlocutor amb les diferents administracions i institucions relacionades amb els treballs i la recerca en l’àmbit arqueològic. Així mateix, s’ha tractat amb tots ells dels temes relacionats amb la creació del Col·legi Professional d’Arqueòlegs, per poder actuar i treballar de manera unitària.

D’aquestes reunions destaquem les dutes a terme amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia, la Societat Catalana d’Arqueologia i el Servei d’Arqueologia. Amb l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya s’han establert línies d’actuació entre les dues entitats, de cara a la creació del Col·legi.

Amb el Servei d’Arqueologia s’han dut a terme reunions periòdiques de treball, on s’han preparat i tractat temes de formació, de l’exercici professional, aspectes relacionats la Base de Dades d’Arqueòlegs, així com tot allò relatiu a la creació del Col·legi.

ES VA COMENTAR EL TEMA DE LES CONCLUSIONS DEL PIACAT??? Es destaca que al text final del PIACAT l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya apareix com a representant dels professionals del sector. A partir d’aquest reconeixement, a  les diferents comissions que preveu crear el PIACAT s’hi inclou un representant de l’Ad’AC.

Finalment, es presenten les activitats dutes a terme en relació a la creació del Col·legi professional d’Arqueòlegs, que essencialment continuen les realitzades en anys anterior.  Es recorda i destaca que la creació del col·legi és un dels objectius fonamentals de l’Associació i que des de sempre ha estat un dels punts fonamentals presentats en totes les assemblees de socis. Els treballs han estat centrats en l’actualització i ampliació de la base de dades d’arqueòlegs, que té com a objectiu incloure tots els professionals dels diversos àmbits. També s’ha estat pendent de la creació de les noves titulacions universitàries, on hi ha l’específica del Grau d’Arqueologia, que és un aspecte important de cara a justificar un col·legi propi.

 

 

Pel que fa a la resta de l’estat, es va celebrar una reunió de les seccions d’arqueologia dels col·legis de llicenciats i associacions d’arqueòlegs i es va valorar la complexitat de tirar endavant la creació d’un col·legi a nivell espanyol. Val a dir que gran part de les seccions d’arqueologia dels Col·legis de Llicenciats de Lletres s’estan desvinculant d’aquests (a llocs com a València, Càdiz, Huelva, Madrid…) i es comença a treballar en la creació de col·legis professionals d’arqueòlegs propis. És important que es pugui tirar endavant un primer col·legi, per poder veure com es desenvolupa i, a partir d’aquí, treballar a la resta de comunitats. En aquest sentit, es destaca que des de les comunitats espanyoles s’està molt pendent de com es desenvolupa el Col·legi d’Arqueòlegs de Catalunya.

 

3. Balanç econòmic i estat de comptes de l’exercici 2008. Lectura de l’informe i aprovació, si s’escau

Es procedeix a explicar el contingut de l’estat de comptes de l’Associació. En el dossier facilitat als assistents s’adjunta un document on es presenta aquest estat de comptes. Es destaquen les despeses ocasionades, a partir de comissions bancàries, pels rebuts de les quotes anuals dels socis/es que han estat retornats. També es destaca la manca de dades bancàries de part dels associats, que no permeten que es passin les quotes.

L’estat de comptes és aprovat per unanimitat

 

4. Pressupost per a l’exercici 2009

A nivell pressupostari s’està a l’espera de les possibles despeses relacionades amb la creació del Col·legi.

A banda d’això, les despeses generals que es preveuen són les relacionades amb el lloguer del local de l’Associació i les generades per les trameses als socis.

 

5. Proposta d’activitats previstes per a l’exercici 2010

En relació a la creació del Col·legi es continuarà treballant en el cens real d’arqueòlegs. També s’actualitzarà la memòria presentada l’any 2004, mitjançant un annex on es presentarà la creació de l’Associació d’Empreses d’Arqueologia, la signatura d’un conveni laboral específic i les relacions sindicals relatives a aquest.

Així mateix, en relació al Col·legi s’incidirà en el col·lectiu per conscienciar-lo i que doni suport a l’iniciativa. A nivell de suport del col·lectiu es continuarà la iniciativa de signatura de butlletes per part de professionals arqueòlegs que no siguin socis, per tenir el màxim d’adhesions. Fins al moment la resposta ha estat bona. En relació als socis caldria reempendre les taules de treball, de cara a treballar aspectes relatius al Col·legi. S’intentarà fer una proposta d’actuació amb temes específics.

Aquest suport al Col·legi també es treballarà a nivell de l’administració vinculada (Servei d’Arqueologia i Paleontologia –Direcció General del Patrimoni Cultural-), de l’empresa privada (Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya), dels mateixos professionals dels diferents àmbits, així com de la ciutadania. En aquest sentit, s’ha de destacar que la nostra feina incideix en un bé patrimonial.

Una altra activitat que es preveu dur a terme és la continuació del programa formatiu. En aquest sentit està previst pel 29 d’abril un curs de Bioarqueologia (relatiu a la presa i tractament de mostres), que s’ha preparat juntament amb l’Associació de Bioarqueòlegs de Catalunya i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Així mateix es treballarà en la continuació de cursos de formació en relació al dibuix arqueològic, planimetria i topografia. Tant en aquest curs com en la resta que es programin es treballarà en l’aprofitament dels avenços tècnics i científics.

Es preveu la celebració de Jornades de debat en relació a un tema específic vinculat a la professió (com podria ser el màtrix, siglat de materials…). Es demana la col·laboració dels socis per proposar temes que es considerin interessants de debatre.

Es treballarà en la conscienciació en relació al patrimoni i l’activitat arqueològiques. Així mateix s’incidirà en possibles aspectes determinats o actuacions que sorgeixin i que puguin afectar al patrimoni arqueològic. Un dels temes que es poden treballar és la llei de detectors de metalls.

Es continuarà la relació amb les entitats i institucions vinculades en el nostre àmbit.

Pel que fa al Butlletí i Noticiari per als socis es preveu realitzar-lo de manera electrònica, per estalviar la despesa d’impressió del paper i la tramesa postal. Es penjarà la informació a la pàgina web, per fer-ne més difusió.

Es preveu la realització de visites tècniques a jaciments en curs d’excavació

Es continuarà en el nou format de carnet de soci i es treballarà per actualitzar i ampliar la prestació de serveis per als associats.

A nivell d’activitat cultural es durà a terme una sortida per les Terres de l’Ebre, amb diverses visites a jaciments arqueològics i punts d’interès patrimonial.

 

6. Torn obert de paraula

Un cop acabada la presentació de la proposta d’activitats, s’obre un torn de paraula.

 

Sant Boi de Llobregat, 27 març de 2010

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aneu a la barra d'eines